Zásady ochrany osobních údajů

Definice

SEAT KLUB ČR z.s., U přehrady 484, Hostouň, PSČ: 273 53; IČ: 22661662, (dále jen “Společnost”) se při nakládání s osobními údaji řídí následujícími zásadami (“dále jen Zásady”). Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti https://prodejseat.cz (dále jen „Webové stránky„), a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se Společností či nikoliv (dále jen "Subjekty údajů„). Osobními údaji se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen “GDPR”) rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby (dále jen „Osobní údaj„). Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

Účel a rozsah zpracovávaných údajů

Za účelem poskytování služeb, zajišťování bezpečnosti služeb, plnění smluvního vztahu, správy uživatelských účtů, provádění analýz a měření, provozování reklamních systémů, plnění daňových a účetních povinností a jiných zákonných povinností a zajišťování dalších oprávněných zájmů Společnosti zpracovává Společnost IP adresu a Osobní údaje v rozsahu, ve kterém jí je Subjekty údajů samy poskytnou ve formulářích na Webových stránkách. Společnost zpracovává Osobní údaje pouze v míře nezbytné pro účel zpracování. V případě, že Subjekt udělil Společnosti souhlas se zpracováním údajů k marketingovým účelům, zpracovává společnost údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa za účelem realizace přímého marketingu, tedy průzkumu trhu a zasílání obchodních sdělení a to všemi prostředky včetně elektronických prostředků komunikace. Obchodní sdělení správců mohou obsahovat i nabídky zboží a služeb třetích stran. Průzkum trhu zahrnuje vyhodnocení aktivit subjektu, údaje o využití zaslaných obchodních sdělení a následné výstupy. Toto zpracování je pro Subjekty údajů zcela dobrovolné a může být kdykoliv na žádost ukončeno.

Příjemci zpracovávaných údajů

V rámci Společnosti jsou Osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným a proškoleným zaměstnancům. Společnost je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné pro poskytování služeb a běžný provoz a vývoj Webových stránek stránek a v případech, kdy jí k tomu Subjekty údajů udělily souhlas. Jedná se typicky o poskytovatele platebních bran, poskytovatele běžných analytických a vývojářských nástrojů, obchodní partnery, o jejichž služby projeví Subjekty údajů prostřednictvím formulářů na Webových stránkách Společnosti zájem, poskytovatele technologií pro programatickou inzerci, poskytovatele účetních služeb.

Doba zpracování údajů

Společnost Osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, minimálně však po dobu 3 let po posledním poskytnutí služeb danému Subjektu údajů, nestanoví-li obecně závazný právní předpis delší dobu.

Cookies

Cookies jsou malé soubory dat, které ukládají Webové stránky prostřednictvím prohlížeče do paměti vašeho počítače, tabletu nebo jiného koncového zařízení. Tyto soubory slouží ke správnému fungování služeb poskytovaných na Webových stránkách a k identifikaci zařízení/návštěvníka, díky které je možné zobrazovat obsah na základě jeho osobních preferencí a sbírat anonymní statistická data o uživatelském provozu. Soubory cookies zpracovává Společnost v souladu se zásadami pro zpracování cookies.

Práva Subjektů údajů

Subjekty údajů mají následující práva:

Kontaktní údaje

Pro účely komunikace se Společností ohledně těchto zásad může Subjekt údajů kromě výše uvedené adresy sídla Společnosti využít také e-mailovou adresu info@seat-klub.cz nebo telefonní číslo +420 739 686 585